top of page

Acerca de

Politica de confidențialitate

MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA - în calitate de ghid național și montan administrează toate datele personale primite pe parcursul utilizării paginii web www.onadventure.ro și a paginii de Facebook OnAdventure în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale în calitate de Operator.

 

Începând cu data de 25.05.2018, Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date a intrat în vigoare.

 

1. SCOP

Prezenta politică are drept scop informarea persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA și se aplică următoarelor persoane • Clienți • Potențiali clienți • Reprezentanți sau împuterniciți ai potențialilor clienți • Vizitatori ai site-ului și ai paginii de Facebook OnAdventure

 

2. DEFINIȚII

Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informație privind o persoana fizica identificată sau identificabilă;

Persoană vizată = o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizata și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privință persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 

3. Obligația de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale persoanelor cu care MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA organizează excursii sau lecții de snowboard, reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului, în vederea prestării serviciilor contractate de client, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016;

 

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali, minori peste 16 ani) fară a beneficia însă de modalitatea practica de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este Operatorul vă asigura informarea cu prima ocazie posibilă.

 

4. Scopurile prelucrării datelor caracter personal MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

 

A) În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA prelucrează datele cu caracter personal pentru: executarea contractului, conform cerințelor legale aplicabile; gestiunea administrativ-financiară; gestionarea controalelor efectuate de autorități; pentru desfășurarea relației contractuale și precontractuale dintre persoanele vizate şi MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , respectiv pentru preluarea şi facturarea prestării serviciilor conform ofertelor plasate pe Site, informarea dumneavoastrăpersoanelor vizate asupra stării comenzii, a informațiilor despre serviciile prestate; păstrarea, depozitarea (premergătoare arhivarii) și arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.

 

Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, prelucrarea efectuata de Operator are că temei legal art. 6 lit b) din Regulament, respectiv, încheierea unui contract sau ante-contract, respectiv litera c), îndeplinirea unei obligațîi legale a operatorului.

 

B. În vederea încheierii și executării contractului dintre Client și MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , aceasta prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea și gestionarea relației contractuale(comenzii) cu Clientul, în vederea furnizării produselor și serviciilor; derularea în bune condiții a tranzacțiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operațiunilor de plati; gestionarea calității datelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în instanță; gestionarea reclamațiilor și sesizărilor primite cu privire la produsele și/sau serviciile contractate.

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , în contextul desfășurării obiectului sau de activitate, operatorul poate prelucra anumite date cu caracter personal pentru: îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate, analiza, statistica și în scop publicitar, pe site-ul sau pe pagina de Facebook a operatorului. În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA le generează pe baza acestora, respectiv: date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitatile semnalate de către orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor comerciale și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Operatorului.

 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate, reprezentanții MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , parteneri contractuali/ împuterniciți ai MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații profesionale. 6. Durata prelucrării În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor comerciale, precum și ulterior, atunci când exista o obligație legală pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile) sau un interes legitim. Este posibil că, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

7. Transferul datelor cu caracter personal În prezent, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA nu transfera date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE sau în afara UE sau în state care nu oferă condiții adecvate de procesare a datelor cu caracter personal.

 

În vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate este posibil ca în viitor MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA să transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile în afara UE, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau a altor garanții recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afișată(actualizata) pe siteul MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în cadrul prezentei politici. 8 Drepturile persoanelor vizate Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care persoana vizată consideră necesar. Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, Operatorul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugam să ne transmiteți solicitarea printr-un e-mail către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în acest sens, la următoarea adresa: onadventure.ro@gmail.com.

 

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum și membrii familiilor acestora (dacă este cazul).

 

Relația cu Clienții , persoane juridice Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau persoanelor fizice desemnate de către un Client Persoana Juridica (chiar și după încetarea relației contractuale) al MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA se face în aceleași condiții ca la punctul 2.

 

  Furnizorul va lua masuri pentru că aceasta dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, astfel încât furnizorul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute în Contract în conformitate cu prevederile Regulamentului. Furnizorul vă respecta instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Operator în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.

 

9. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, datele furnizate de către partenerul contractual al MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în vederea încheierii și executării contractului încheiat (incluzând, dar fară limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum și date pe care MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA (dacă este cazul).

 

10. Categoriile de destinatari

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsură în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile în materie, instituții/autorități publice locale / centrale, împuterniciților (entități care asista MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA în activitățile de prelucrare) și/sau partenerilor contractuali.

 

11. Durata prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA pe durata executării contractului, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, Operatorul poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.

 

12. Categorii de date cu caracter personal MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data și locul nașterii, cetățenie, semnătură, telefon, e-mail, adresa, ID utilizator, imagine, serie și număr buletin/pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate precum și orice alte categorii de date pe care persoanele vizate le furnizează în mod direct sau indirect Operatorului. MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA respectă drepturile pe care legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal le conferă Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, precum și modalitățile de exercitare ale acestora în măsură în care considerați necesar. Drepturile mai sus menționate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA sau prin transmiterea unui e-mail către Societate, la următoarea adresa de e-mail: onadventure.ro@gmail.com

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , precum și cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e-mail) către: onadventure.ro@gmail.com sua la adresa Șoseaua Unirii nr. 194, Balotești, jud. Ilfov.

 

13.Confidențilitatea datelor

Confidențialitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , urmarindu-se în permanență asigurarea securității datelor și respectarea cerințelor în materie. În consecință, confidentialitatea și securitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA și, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în concordanta cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției datelor. Monitorizarea conformării cu aceste cerințe este asigurata inclusiv de către Responsabilul cu protecția datelor desemnat la MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA , care poate fi contactat la adresa contact: onadventure.ro@gmail.com.

 

De asemenea, partenerii contractuali au obligația să ia toate masurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el în orice alt mod. În special, au obligația să protejeze datele cu caracter personal la care au acces și sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA împotrivă accesului neautorizat, precum și împotrivă atacurilor de orice tip ale angajaților sau terților, precum și împotrivă distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garantează că ulterior se poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate și șterse datele cu caracter personal în / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract. Atunci când MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA inițiază prelucrări de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, ținând cont de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în special când se utilizează noi tehnologii, vă efectua o evaluare de impact asupra protecției datelor cu caracter personal înaintea prelucrării.

 

Contact - Protecția Datelor În măsură în care, pe lângă informațiile prezentate mai sus, apreciați că vă sunt necesare clarificări suplimentare ne puteți contacta la adresa de email: onadventure.ro@gmail.com 

bottom of page